Blog 2 Core Values

ቀንዲ ክብርታት (Core Values)
ኣብ ሓበሻ ወለዲ ፡ ቀንዲ ክብርታትና ነቲ እንፈጥሮ ትሕዝቶ ዝቐርጹን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣለይቲ ሓበሻ ዘለና ተወፋይነት ዘጉልሑን እዮም። እዚ መትከላት እዚ ንነፍሲ ​​ወከፍ መዳይ ዕዮና ይመርሕዎ።

ርህራሄ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ወለዲ ሓበሻ ዘጋጥሞም ፍሉይ ብድሆታት ንርኢ፡ ንሰምዕ፡ ንርዳእ ኢና። ኩሉ ሰብ ዝረአን ዝድገፍን ኮይኑ ክስምዖ ብምግባር፡ ከመይ ጌርና ንማሕበረሰብና ብዝበለጸ ከነገልግሎ ከም እንኽእል ብቐጻሊ ነስተንትን።

ሓቛፊነት: ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ሓበሻ ንዘሎ ሃብታም ብዙሕነት ሓቚፍና ንዝተፈላለዩ ድምጽታት፣ ተመኩሮታትን ኣረኣእያታትን ዋጋ እናሃብና ንቕጽሎ። ንኽልቲኡ ፍሉይ ባህላዊ ውርሻናን ንኹላትና ዘራኽብ ሓባራዊ ተመኩሮታትን ነብዕሎ።

ምትእስሳር: ኣብ ፈታኒ እዋን ነንሕድሕድና ንምልዓል፣ ኣብ መዓልታዊ ህሞታት ሓጎስ ንምክፋል፣ ሃብታም ባህላዊ ውርሻታትና ንምዕቃብን ንምዕባይን ንምጥርናፍ ዝሕግዝ ሓይሊ ሕብረተሰብና ንኣምን።

ቅንዕና: ኣብ ሕብረ-ባህላዊ ምድላው ንዝግበር ኣተዓባብያ ወላዲ ጽቡቕን በዳህን መዳያት ኣፍልጦ ንህቦ። ኣቀራርባና ኩሉ ግዜ ዘይፍርዳዊ እዩ፣ ኣብ መንጎ ባህልታት ቆልዑ ምዕባይ ክውንነታት ኣለሊና።

መምርሒ: ብክኢላታት ዝተመርመሩ ምኽርን ግብራዊ ፍታሕን ምስ ድሌት ስድራ ሓበሻ ዝተመጣጠነ ንህብ። መምርሒና ንጹርን ተበጻሒን ኮይኑ፡ ጾርኩም ንምቅላልን ንስድራቤትኩም ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ውሳነታት ክትወስዱ ንምሕያልን ዝተዳለወ እዩ።

ሕያውነት: ኣብዛ ብዙሕ ግዜ ዝተመቓቐለ ኮይኑ ክስምዓና ዝኽእል ዓለም፡ ኩሎም ወለዲ ሓበሻ ዝስስኑሉ ደጋፊ ሃዋህው ብምምዕባል፡ ንሕያውነትን ርህራሄን ንጣበቕ።

ጽግዕተኛነት: ካብ ዝምስረትና ኣትሒዝና ንማሕበረሰብ ሓበሻ ዘተኣማምን ጸጋ ኮይንና፣ ብቐጻሊ ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ መልክዕ ኣተዓባብያ ወለዲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንላመድ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ንዓኹምን ንስድራኹም ክንድግፍ ቃል ኣቲና ኣብቲ ኣባና እትገብሩዎ እምነት ንሃንጽ።

እዞም ክብርታት እዚኣቶም ህርመት ልቢ ወለዲ ሓበሻ ኮይኖም፡ ንስድራቤታት ሓበሻ እሙንን ሓይሊ ዝህቡን ጸጋ ኮይንና ክንቅጽል ምርግጋጽ፡ ኣብ ዓለም ኣበይ ይሃልዉ ብውርሻኦም ዝሕበኑ ቆልዑ ከተዕቢ ዝሕግዙኻ።

Core Values
At Habesha Parents, our core values shape the content we create and highlight our commitment to Habesha caregivers across the globe. These principles guide every facet of our work.

Empathy: We see, hear, and understand the unique challenges faced by Habesha parents living abroad. We constantly reflect on how to better serve our community, ensuring that everyone feels seen and supported.

Inclusivity: We embrace the rich diversity within the Habesha community, valuing different voices, experiences, and perspectives. We celebrate both our distinct cultural heritage and the shared experiences that connect us all.

Connection: We believe in the strength of our community to uplift each other during challenging times, share joy in everyday moments, and unite to preserve and promote our rich cultural heritage.

Honesty: We acknowledge the beautiful and the challenging aspects of parenting in a multicultural setting. Our approach is always non-judgmental, recognizing the realities of raising children between cultures.

Guidance: We provide expert-vetted advice and practical solutions tailored to the needs of Habesha families. Our guidance is clear and accessible, designed to lighten your load and empower you to make confident decisions for your family.

Kindness: In a world that can often feel divided, we advocate for kindness and compassion, fostering a supportive environment where all Habesha parents can thrive.

Dependability: Since our inception, we have been a reliable resource for the Habesha community, continually adapting to the evolving landscape of parenting abroad. We build on the trust you place in us, committed to supporting you and your family every step of the way.

These values are the heartbeat of Habesha Parents, ensuring that we remain a trusted and empowering resource for Habesha families, helping you raise children who are proud of their heritage no matter where they are in the world.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top