Blog 1 Introduction.

ኣብ ሓበሻ ወለዲ፡ ተልእኾና ንጹር እዩ- ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ስድራቤታት ሓበሻ፡ ምስ ሱሮም ብዕምቆት ዝተኣሳሰሩ ቀጻሊ ወለዶ ርእሰ ተኣማንነትን ርህሩህን ቆልዑ ኣብ እትሕብሕብሉ እዋን፡ ዘተኣማምን ምኽርን ደጋፊ ማሕበረሰብን ምሃብ።

ወላዲነት መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ብድሆታትን ሕቶታትን ዘቕርብ ዓስቢ ዘለዎ ጉዕዞ እዩ፡ ብፍላይ ካብ ገዛኻ ርሒቕካ ባህላዊ መንነት ክትሕብሕብ ከለኻ። ሓበሻ ወለዲ ካብ ዝምስረትና ኣትሒዙ ኣብ ኩሉ መዳያት ጉዕዞ ወለዲ- ካብ ወሳኒ ውሳነታት ብዛዕባ ባህላዊ ትምህርቲ ክሳብ ነባሪ ዝኽሪ ዝፈጥር መዓልታዊ ህሞታት – ንኣለይቲ ንምድጋፍ ውፉይ እዩ።

ጋንታና ብፍሉይ ዳይናሚክስ ዲያስፖራ ሓበሻ ዝርድኡ ኣዳለውቲ፣ ጸሓፍትን ክኢላታትን ዝቖመት እያ- ብዙሓት ካባና ባዕልና ወለዲ ሓበሻ ኢና። ቆልዑ ኣብ ባዕዳዊ መሬት ምዕባይ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ባህላዊ መልክዓ ምድሪ እናተጓዕዙ ምስ ውርሻኦም ምትእስሳር ክህልዎም ከም ዝሓትት ንፈልጥ ኢና። ስለ’ዚ ድማ’ዩ እዋናውን ቅኑዕን ጥራይ ዘይኮነስ ንሃብታም ልምድታትና ብዕምቆት ዘኽብርን ዘብዕልን ሓበሬታ ንምርካብ ናብኡ ዝኸድካሉ ምንጪ ክንከውን ኣገዳሲ ዝኸውን።

ኣብ ሓበሻ ወለዲ፡ ብዛዕባ ጥንስን ምዕባይ ቆልዑን ብግልጺ ዘተታት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ሓይሊ ዝህበካን ዝድግፈካን ካብ ፍርዲ ነጻ ዝኾነ ምኽሪ፡ ከምኡ’ውን ኣገዳሲ ዕላል ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ፡ ዳይናሚክስ ስድራቤት፡ ከምኡ’ውን ኣብዚ ዝተሓላለኸ እዋን ከም ሓበሻ መጠን ኣተዓባብያ ወለዲ ዝምልከት ንኡስ ዕላላት ክትረክብ ኢኻ። .

ንናይ ወለዲ ምርጫታትኩም ዘብርህ ጥራይ ዘይኮነስ ደቅኹም ፍሉይ ባህላዊ መንነቶም ከምዘድንቑን ንኽዕቅቡን ዝሕግዝ ኩለመዳያዊ፣ ንኹሉ ዝሓቁፍን ቅኑዕን ትሕዝቶ ንምርካብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዝኣምኑና ማሕበረሰብ ኣለይቲ ሕሙማት ተጸንበሩ። ኣብ ሓበሻ ወለዲ ተጸጊዕካ ንስድራቤትካ ዝበለጸ ውሳነ ንምውሳን ዘድሊ ፍልጠትን ጸጋታትን ከዕጥቐካ፣ ደቅኻ ሱሮም ፈጺሞም ከምዘይርስዑ ምርግጋጽ።

At Habesha Parents, our mission is clear—to provide Habesha families living abroad with reliable advice and a supportive community as you nurture the next generation of confident and compassionate children who are deeply connected to their roots.

Parenting is a rewarding journey that often presents numerous challenges and questions, especially when you’re nurturing cultural identity far from home. Since our inception, Habesha Parents has been dedicated to supporting caregivers in every aspect of the parenting journey—from crucial decisions about cultural education to the everyday moments that forge lasting memories.

Our team is composed of editors, writers, and experts who understand the unique dynamics of the Habesha diaspora—many of us are Habesha parents ourselves. We recognize that raising children in a foreign land requires keeping them connected to their heritage while navigating a different cultural landscape. That’s why it’s essential for us to be your go-to source for information that is not only current and accurate but also deeply respectful and celebratory of our rich traditions.

At Habesha Parents, you’ll find candid discussions on pregnancy and raising children, judgment-free advice that empowers and supports you at every stage, and vital conversations about mental health, family dynamics, and the nuances of parenting as Habesha in these complex times.

Join our community of caregivers who trust us each month for comprehensive, inclusive, and honest content that not only enlightens your parenting choices but also helps ensure that your children appreciate and maintain their unique cultural identity. Rely on Habesha Parents to equip you with the knowledge and resources needed to make the best decisions for your family, ensuring your children never forget their roots.

1 thought on “Blog 1 Introduction.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top